آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

128 - اسلاید 37 زمین شناسی یازدهم .

۳۷ بازديد
128 - اسلاید 37 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 37 زمین شناسی یازدهم .

127 - اسلاید 36 زمین شناسی یازدهم .

۳۴ بازديد
127 - اسلاید 36 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 36 زمین شناسی یازدهم .

126 - اسلاید 35 زمین شناسی یازدهم .

۳۶ بازديد
126 - اسلاید 35 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 35 زمین شناسی یازدهم .

125 - اسلاید 34 زمین شناسی یازدهم .

۳۸ بازديد
125 - اسلاید 34 زمین شناسی یازدهم .

124 - اسلاید 34 زمین شناسی یازدهم .