آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

119 - اسلاید 28 زمین شناسی یازدهم .

۱۶ بازديد
119 - اسلاید 28 زمین شناسی یازدهم .

29 - اسلاید 28 زمین شناسی یازدهم . .

118 - اسلاید 27 زمین شناسی یازدهم .

۱۵ بازديد
118 - اسلاید 27 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 27 زمین شناسی یازدهم .

117 - اسلاید 26 زمین شناسی یازدهم .

۲۲ بازديد
117 - اسلاید 26 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 26 زمین شناسی یازدهم .

116 - اسلاید 25 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

۲۳ بازديد
116 - اسلاید 25 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

اسلاید 25 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید های انواع گسل ، انواع تنش ، انواع چین خوردگی ها به ترتیب نامبر مطالعه شود .

توضیح ها و نمونه های بیش تری در اسلاید ها گفته شده است .