سنگ

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

121 - اسلاید 30 زمین شناسی یازدهم .

۲۳ بازديد
121 - اسلاید 30 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 30 زمین شناسی یازدهم .

116 - اسلاید 25 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

۳۳ بازديد
116 - اسلاید 25 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

اسلاید 25 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید های انواع گسل ، انواع تنش ، انواع چین خوردگی ها به ترتیب نامبر مطالعه شود .

توضیح ها و نمونه های بیش تری در اسلاید ها گفته شده است .

100 - اسلاید 09 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری 1398 .

۱۸ بازديد
اسلاید 09 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری 1398 .

اسلاید 09 زمین شناسی یازدهم .

99 - اسلاید 08 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری 1398 .

۳۸ بازديد
99 - اسلاید 08 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری 1398 .

اسلاید 08 زمین شناسی یازدهم