سال

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

116 - اسلاید 25 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

۲۲ بازديد
116 - اسلاید 25 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

اسلاید 25 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید های انواع گسل ، انواع تنش ، انواع چین خوردگی ها به ترتیب نامبر مطالعه شود .

توضیح ها و نمونه های بیش تری در اسلاید ها گفته شده است .

114 - اسلاید 23 زمین شناسی یازدهم .

۲۴ بازديد
114 - اسلاید 23 زمین شناسی یازدهم .

24 - اسلاید 23 زمین شناسی یازدهم .

107 - اسلاید 16 زمین شناسی یازدهم .

۱۴ بازديد
107 - اسلاید 16 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 16 زمین شناسی یازدهم

106 - اسلاید 15 زمین شناسی یازدهم .

۱۲ بازديد
106 - اسلاید 15 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 15 زمین شناسی یازدهم