زمین شناسی

آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

129 - اسلاید 38 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

۱۱ بازديد
129 - اسلاید 38 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

129 - اسلاید 38 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

128 - اسلاید 37 زمین شناسی یازدهم .

۱۶ بازديد
128 - اسلاید 37 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 37 زمین شناسی یازدهم .

122 - اسلاید 31 زمین شناسی یازدهم . میزان غلظت کلارک عناصر فراوان در پوسته ی جامد زمین .

۳۸ بازديد
32 - اسلاید 31 زمین شناسی یازدهم . میزان غلظت کلارک عناصر فراوان در پوسته ی جامد زمین .

32 - اسلاید 31 زمین شناسی یازدهم .

121 - اسلاید 30 زمین شناسی یازدهم .

۱۶ بازديد
121 - اسلاید 30 زمین شناسی یازدهم .

اسلاید 30 زمین شناسی یازدهم .